Notice: Undefined index: options in /data/f/4/f4528651-e4e5-4b86-94cf-641fe9380d5c/ayocruz.com/sub/videoonline/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194

Všeobecné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho www.ayocruz.com. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby – individuálnych tanečných hodín podľa vlastného výberu kupujúceho z aktuálnej ponuky. 
  1. Uzavretie zmluvy
2.1. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov cez rezervačný systém je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 2.2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií najneskôr 24 hodín pred konaním tanečnej hodiny. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu. 2.3. Zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky. 2.5. Ceny služieb uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy. 2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.
  1. Platobné podmienky
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s poskytnutím služby podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  1. a) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
  2. b) bezhotovostne platobnou kartou;
  3. c) v hotovosti;
  4. Odstúpenie od zmluvy
4.1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy. Ak však kupujúci odstúpi od zmluvy menej ako 24 hodín pred konaním tanečnej hodiny, bude poviný uhradiť 100% storno poplatok. 4.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.  4.3. V prípade odstúpenia od zmluvy najneskôr 24 pred konaním tanečnej hodiny, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. 4.4. Ak je spoločne so službou poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a to tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúcemu zaniká nárok na darček. 4.5. Zakúpené poukazy nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku. Prípadný rozdiel v cene vybraných výrobkov a hodnote poukážky nie je vratný.
  1. Všeobecné ustanovenia
5.1 Podmienky môžu byť dopĺňané a upravované, pričom všetky zmeny budú zverejnené na webovej stránke.